RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB

Vedtægter for Randers håndbolddommerklub.

Vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 16. maj 1947. 

Ajourført og vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2010. 

Ajourført og vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2016.

 

§ 1

stk.1

Klubbens navn er Randers Håndbolddommerklub. Den har til formål at virke for uddannelse af håndbolddommere, samt være til moralsk støtte og faglig bistand.

Dette formål skal klubben søge opnået ved afholdelse af kurser, diskussionsmøder og foredrag om emner, der hører til håndboldspillet.

 

§ 2

stk.1

Klubben er upolitisk og kan ikke tage beslutninger, der er i strid med de bestemmelser og forandringer, som de håndboldspillende organisationer har vedtaget vedrørende spille- og turneringsreglementets forståelse.

 

§ 3

stk.1

Som medlem kan optages nuværende og tidligere autoriserede håndbolddommere. Anmodning om optagelse stiles til klubbens formand.

 

§ 4

stk.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned hvert år. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag, herunder lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Denne bestemmelse er ikke gældende for forslag af medlemmer til opstilling ved valgene. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal.

 

stk.2

Dagsorden skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.

 3. Formandens beretning.

 4. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren.

 5. Indkomne forslag.

 6. Fastlæggelse af kontingent.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år).

 8. Valg af suppleanter (2 hvert år).

 9. Valg af revisor (1 hvert år).

 10. Valg af revisorsuppleant (1 hvert år).

 11. Eventuelt.

 12.  

stk.3

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

stk.4

Forslag og afstemning til valgene kan og skal være skriftlig, såfremt dette begæres af et medlem.

 

§ 5

stk.1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning med 8 dages varsel, eller når 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen, vedlagt en dagsordren med de emner, der ønskes behandlet.

 

stk.2

Senest 4 dage efter en sådan begærings modtagelse skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 14 dage.

 

§ 6

stk.1

Regnskabsåret går fra 01.01 – 31.12. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt inden 1. april samme år, kan medlemmer, der står i restance, slettes som medlem. Afgørelsen om at blive slettet som medlem træffes af bestyrelsen. Genoptagelse af medlemskabet kan kun ske med bestyrelsens godkendelse og mod betaling af skyldig restance.

 

§ 7

stk.1

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer.

 

stk.2

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af, formand, næstformand, kasserer, sekretær.

Ved formandens afgang i utide varetager næstformanden hvervet indtil næste generalforsamling. Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

 

stk.3

Valg af suppleanter gælder kun for 1 år.

 

§ 8

stk.1

Såfremt et medlem overtræder klubbens love eller i øvrigt ved sin adfærd bringer klubben eller dens medlemmer i vanry, kan medlemmet ekskluderes af klubben.

 

stk.2

Inden en eventuel eksklusion afholdes et møde, mellem bestyrelsen og det berørte medlem, såfremt dette ønskes.

 

stk.3

Medlemmet kan dog indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende generalforsamling, når medlemmet skriftligt har anmodet om dette til formanden seneste 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 9

stk.1

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden, og evt. forfaldet kontingent skal vedlægges.

 

§ 10

stk.1

Forslag til ændring eller tilføjelser til disse love skal behandles på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves dog 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

§ 11

stk.1

Klubbens opløsning kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, og dog kun hvis mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer derfor. Ved sidste generalforsamling kræves kun almindeligt flertal.

 

stk.2

Ved en sådan opløsning skal eventuelle overskydende midler fordeles efter generalforsamlingens vedtagelse.

 

 

Revideret og godkendt på generalforsamlingen den 22. februar 2016